อัฒจันทร์ : C-vitt Fan Meet

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์ 200 ที่นั่ง C-Vitt

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น

Project Details

CLIENT: C-Vitt
LOCATION: Stadium One
VALUE: N/A